Lễ Khai giảng niên học 2017-2018 Chương trình Liên kết Đào tạo Cử nhân Đại học Victoria, New Zealand.

Lễ Khai giảng niên học 2017-2018 Chương trình Liên kết Đào tạo Cử nhân Đại học Victoria, New Zealand.