LIÊN KẾT ĐÀO TẠO CỬ NHÂN KINH DOANH THƯƠNG MẠI (ĐẠI HỌC VICTORIA WELLINGTON - NEW ZEALAND

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Chương trình học lấy bằng Cử nhân Thương mại của Victoria Wellington (BCom) thường cần 03 năm học tập trung với 02 kỳ học chính mỗi năm. Hầu hết các chuyên ngành của chương trình BCom có thể được hoàn tất một nửa tại cơ sở TP. Hồ Chí Minh. Riêng những chuyên ngành như Quản lý thông tin, Định phí bảo hiểm và Quản trị du lịch yêu cầu thời gian học tại Wellington dài hơn.

Chương trình có 12 môn học tại TP.HCM. Sinh viên Chương trình Cử nhân Kinh tế Thương mại cần phải học 7 môn học đại cương sau: ACCY 111 (Kế toán), ECON 130 (Nguyên lý Kinh tế Vi mô), FCOM 111 (Chính sách, Luật và Kinh doanh), INFO 101 (Cơ sở của Hệ thống thông tin), MARK 101 (Nguyên lý Marketing), MGMT 101 (Quản trị học cơ bản) và QUAN 102 (Thống kê trong kinh doanh).

Tại TP.HCM, mỗi năm học có hai học kỳ chính (bắt đầu vào tháng Hai / tháng Ba và tháng Chín / tháng Mười) và một học kỳ hè vào tháng Sáu. Sinh viên có thể nhập học vào bất kỳ học kỳ nào, tuy nhiên chỉ những sinh viên bắt đầu học chính qui từ tháng Chín / tháng Mười mới có thể hoàn tất chương trình học tại Việt Nam trong một năm rưỡi.

Khối lượng học mỗi học kỳ tối thiểu là 3 môn (45 tín chỉ) và tối đa là 4 môn (60 tín chỉ). Đại học VUW quy định 1 tín chỉ = 10 giờ học / tuần – bao gồm số giờ học tại lớp và tự học của môn học.

Những sinh viên thi đậu ít nhất sáu (6) môn học của chương trình đào tạo tại TP.HCM và đạt điểm IELTS ít nhất 6.0 – không có điểm thành phần dưới 5.5 (hoặc có điểm tương đương từ hệ thống kiểm tra tiếng Anh được quốc tế công nhận khác) sẽ được chấp nhận chuyển sang VUW để hoàn thành bằng BCom của VUW với ít nhất một chuyên ngành. Bất kỳ sinh viên nào chuyển tiếp du học với ít hơn mười hai môn học có thể học một lộ trình dài hơn tại VUW. Sinh viên có thể chuyển sang VUW vào Học kỳ I (Tháng Ba – Tháng Sáu) hoặc Học kỳ II (Tháng Bảy – Tháng Mười).