Các sinh viên có năng lực tốt nghiệp từ Chương trình này đã tìm đượctriển vọng nghề nghiệp ở nhiều loại công việc trên toàn thế giới,bao gồm các cơ hội nổi bật tại Việt Nam và New Zealand. Một số cựusinh viên của chương trình được tuyển dụng vào khu vực kinh tế tưnhân tại Việt Nam và đang làm việc tại các công ty như KPMG, ANZ,Hàng không Việt Nam, HSBC, Petro Vietnam, Unilever, Vietsopetro,Fonterra… Số còn lại tiếp tục theo học chương trình sau đại học.